Uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej

Efektywna i jak najmniej obciążająca dla środowiska naturalnego gospodarka odpadami komunalnymi nie może się obejść bez nowoczesnych i zarazem sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Im bardziej zaawansowana technologicznie infrastruktura, tym szybsze i bardziej ekologiczne unieszkodliwianie różnego rodzaju odpadów, które, co prawda, są w coraz większym stopniu odpowiednio segregowane, ale aby całość systemu unieszkodliwiania odpadów działała, żadne ogniwo tego łańcucha nie może być słabsze, co naraziłoby całość projektu na niepotrzebne straty.

Optymalizacji funkcjonowania sprawnej gospodarki odpadami komunalnymi służą takie inwestycje, jak oddana niedawno do użytku nowoczesna linia sortownicza w Długoszynie.

Nie jest to zupełnie nowa linia – dotychczas funkcjonująca struktura została zmodernizowana i od połowy kwietnia służy już w większym niż dotychczas zakresie mieszkańcom tej części województwa lubuskiego.

Nowoczesna linia sortownicza a ilość odpadów gromadzonych na składowisku

Sfinalizowanie projektu modernizacji linii sortowniczej działającej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Długoszyn pozwoliło w sposób znaczący zwiększyć efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dzięki odnowionej linii możliwe jest bieżące sortowanie odpadów komunalnych oraz tych, które zostały już wcześniej zebrane zgodnie z zasadami segregowania. Linia „przerabia” zatem zarówno papier, tworzywa sztuczne, jak i metal.

Szybsze i bardziej precyzyjne działanie linii sortowniczej przyczynia się jednocześnie do zredukowania ilości odpadów, które w innym przypadku trafiłyby na składowisko.

W ramach projektu zrealizowanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12 dokonano nie tylko modernizacji linii, ale rozbudowano również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach, co dodatkowo zwiększy skuteczność funkcjonowania całej infrastruktury.