Program „Opieka 75+” z rządowym dofinansowaniem

Gmina Świebodzin będzie realizowała zadania z zakresu Programu „Opieka 75+”, m.in. dzięki środkom uzyskanym z budżetu państwowego. Na wykonanie działań programowych przewidzianych na rok 2022 samorząd otrzymał ponad 6,5 tys. złotych. Całość budżetu programu to ponad 13 tys. złotych.

Program został zainicjowany i jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nazwą – celem tego projektu rządowego jest polepszenie jakości życia seniorów i ich rodzin. Osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia, dzięki programowi mają zapewniony szerszy dostęp do różnych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

Z oferty programowej mogą także korzystać samotne osoby starsze. Zadania wynikające z programu będą w Świebodzinie realizowane przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej – do 31 grudnia 2022 r.

Usługi opiekuńcze

Osoby w starszym wieku często potrzebują istotnego wsparcia, nie tyko finansowego, ale również organizacyjnego i opiekuńczego, związanego z coraz mniejszym stopniem samodzielności, wynikającym z pogarszającego się stanu zdrowia i gorszej kondycji fizycznej.

Nie zawsze, w pełnym zakresie, mogą one liczyć na pomoc ze strony bliskich krewnych, bywa również i tak, że konieczne jest korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu „Opieka 75+” państwo chce realizować ważne cele polityki społecznej, której istotny zakres stanowią usługi kierowane do seniorów.

Wsparcie świadczone jest wobec konkretnych osób, zgodnie z ich potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, czy też wieku i stopnia sprawności.

W związku z postępującym zjawiskiem starzenia się polskiego społeczeństwa – państwo oraz organizacje pozarządowe będą musiały wypracowywać programy, które zapewnią coraz większej liczbie osób starszych odpowiednie usługi opiekuńcze, ale również zwiększające ich aktywność życiową. Taką inicjatywą jest np. program „Senior +”.